O agentuře

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., v likvidaci, byla založena v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu a svoji činnost zahájila dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností dne 4.6.2008.

V Moravskoslezském kraji je jednou ze zásadních priorit energetika.

Bez energií si už život těžko dokážeme představit, mají však značné důsledky na naši ekonomiku a životní prostředí kolem nás.

Proto Moravskoslezský kraj založil Krajskou energetickou agenturu Moravskoslezského kraje o.p.s.

Pracujeme na tom, aby energie v našem kraji byly i pro Vás levnější, úspornější, dostupnější a ekologičtější. Stejně tak, aby se zde využívaly obnovitelné zdroje energií, avšak smysluplně a efektivně bez nežádoucích dopadů.

Rádi s Vámi na těchto cílech budeme spolupracovat.

Činnosti agentury:

1. Oblast spolupráce s veřejností, obcemi a průmyslovými partnery, propagace krajských aktivit

 • Publicita činností agentury a krajských aktivit v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí, racionálního využití energie a opatření k ekologizaci městské dopravy, a to formou aktuálních internetových stránek, článků v tisku a dalších forem propagace.
 • Činnost konzultačně-poradenského centra pro občany, obce a průmysl v oblasti ekologického vytápění, moderních energetických technologii, nakládání s odpady, platné legislativy apod.
 • Poskytování poradenství při zajišťování financování energetických a ekologických projektů připravovaných územně samosprávnými celky, podnikatelskými subjekty i širokou veřejností z rozpočtových fondů ČR a strukturálních fondů EU, popř. jiných evropských finančních zdrojů.
 • Provádět (za pomoci externích subjektů) soutěže na ceny dodávek energií pro obce a jejich organizace, případně jejich obyvatele.
 • Monitoring a podpora projektů energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, při kterých je investováno do objektů ve vlastnictví kraje a měst/obcí ze zdrojů jiných než jsou zdroje vlastníka těchto objektů.

2. Spolupráce s výzkumnými organizacemi v regionu

 • Účast ve společných výzkumných projektech v oblasti působení agentury s výzkumnými institucemi v regionu.
 • Zapojení do projektů přeshraniční spolupráce (Polsko, Slovensko) zejména v oblasti snižování emisí z průmyslových zdrojů a z domácích topenišť.
 • Zapojení do výzev v rámci Norských a Švýcarských fondů.
 • Využívání odborníků výzkumných organizací ke konzultační činnosti, k přednáškám na konferencích a seminářích, k posuzování efektivity projektů EPC apod.

3. Spolupráce s ostatními energetickými agenturami v ČR i v zahraničí

 • Účast a organizace setkání zástupců energetických agentur s cílem výměny informací.
 • Mobility a stáže pracovníků agentury u partnerských organizací (v rámci ČR, popř. i zahraničních).
 • Vytváření meziregionálních společných aktivit v oblasti energetických koncepcí.

4. Spolupráce s MSK

 • Pravidelný monitoring plnění Územní energetické koncepce (ÚEK) MSK.
 • Zpracovávaní aktualizací ÚEK případně zpracování nové ÚEK s novými řešeními.
 • Vytvoření pracovní skupiny pro přípravu aktualizace ÚEK složenou z čelních představitelů významných energetických firem a organizací s působností v MSK, kde KEA převezme mezi nimi především roli mediátora.
 • Energetický monitoring majetku MSK, návrh jeho úprav a realizací úsporných opatření.
 • Každoročně provádět energetickou bilanci územního celku Moravskoslezského kraje (dostupnost energetických zdrojů).

5. Činnost agentury v dalších oblastech

 • Spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci naplňování Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
 • Zapojení do možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji.

Orgány společnosti:

 • Dozorčí rada
 • Správní rada
 • Ředitel

Výroční zprávy: